Tags Zen koi 2 เปลี่ยนภาษา

Tag: zen koi 2 เปลี่ยนภาษา

APPLICATIONS

HOT NEWS

Money Lover บัญชีรายรับรายจ่ายฉบับพกพา

  แอปที่จะช่วยเป็นเลขา ส่วนตัวในการบริหารจัดการเงินของคุณ ในชีวิตประจำวันนี้ เราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอยู่ทุกๆ วัน การทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็ดูจะเป็นเรื่องที่ดูยุ่งยากและวุ่นวาย แอปนี้ จะช่วยให้คุณจดบันทึก ทั้งรายรับรายจ่าย หนี้สิน งบประมาณในการใช้แต่ล่ะเดือน การติดตามบัญชี การใช้จ่ายรอบบิลต่างๆ ในแต่ล่ะเดือน   รวมถึงการวางแผนอนาคตทางด้านการเงินอีกด้วย รวมถึงการประหยัดเวลาในการบันทึกด้วย เพียงแค่มี โทรศัพท์ประจำตัว เท่านั้น   ประโยชน์ของแอปตัวนี้ *ช่วยจัดการบัญชีรายรับรายจ่ายของเรา และ บันทึกเป็นประวัติ *คอยแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบบิล ว่าต้องใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง *ช่วยให้เราวางแผนในการใช้เงิน แล้วตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป *ช่วยให้ตั้งเป้าหมายในการเก็บออมเงิน มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท *มีรูปแบบการรายงานเป็น แท่งกราฟ และ แผนภูมิรูปวงกลม...